Білоцерківська районна державна адміністрація
Київська область
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Регламент Білоцерківської районної державної адміністрації

Загальні положення

1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Білоцерківської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

2. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих Білоцерківською районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов'язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

 • повноважень і функцій посадової особи;
 • структурних підрозділів райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;
 • територіальних органів центральних органів виконавчої влади, районних підприємств, установ та організацій щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію державної політики;
 • порядку заміщення голови районної райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуютьсяіз заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату, а також з начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Планування роботи районної державної адміністрації

6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови.

З метою координації заходів, які проводяться в районі, складається також календарний план заходів райдержадміністрації на тиждень, що затверджується головою райдержадміністрації.

7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів районної держадміністрації, погодженими із заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльностіˮ.

9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нарадах у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки першого заступника голови, заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

11. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються першим заступником голови, заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником аппарату райдержадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату облдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступників голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

13. Контроль за виконанням планів роботи районної держадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації.

14. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

Організація роботи апарату районної державної адміністрації

15. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 • опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;
 • здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень;
 • перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації територіальними органами центральних органів виконавчої влади, структурними підрозділами райдержадміністрації;
 • вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;
 • за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
 • здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
 • готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних питань і питань управління персоналом, що розглядаються головою райдержадміністрації;
 • проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;
 • здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщенні райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;
 • провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;
 • забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;
 • виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

16. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами місцевих рад.

17. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

Кадрова робота

18. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

19. Організація кадрової роботи в райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

20. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює відділ управління персоналом, який прямо підпорядковується керівнику державної служби,а в підрозділах, які мають статус юридичних осіб публічного права виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

23. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

24. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення нагородами райдержадміністрації, нагородження державними нагородами, нагородами Київської обласної державної адміністрації та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

25. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

26. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе відділ управління персоналом райдержадміністрації.

27. Черговість надання відпусток голові райдержадміністрації за наявності права на них визначається в установленому законодавством порядку згідно з графіком відпусток.

Конкретний термін надання відпусток голові райдержадміністрації погоджується головою Київської облдержадміністрації за його особистою заявою, поданою на ім’я голови обласної державної адміністрації, не пізніше ніж за один місяць до запланованої відпустки.

Голова райдержадміністрації на підставі заяви, погодженої в установленому порядку, видає відповідне розпорядження про своє відбуття у відпустки.

Голова райдержадміністрації від’їжджаючи у відпустку (у приватних справах) до іноземної держави та маючи допуск та доступ до державної таємниці, письмово повідомляє про це голову обласної державної адміністрації та сектор режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації.

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

28. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Інструкції з діловодства в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Білоцерківської районної державної адміністрації від 21 лютого 2012 року № 130. Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується головою.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

29. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники структурних підрозділів.

30. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, звернень громадян, інших документів здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.

31. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації розробляється, у разі потреби, план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків).

32. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови обласної держадміністрації, голови райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

 • аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;
 • систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;
 • проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
 • розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, його заступників, керівника апарату райдержадміністрації.

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем'єр-міністра України, розпорядженням голови облдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається органам виконавчої влади вищого рівня підписує голова райдержадміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків).

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

35. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з організації роботи щодо розгляду звернень громадян в апараті, структурних підрозділах Білоцерківської районної державної адміністрації від 10 грудня 2013 року № 50.

Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України „Про безоплатну правову допомогу”.

36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків), з керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації.

37. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступники, керівник апарату, згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Організація правового забезпечення  діяльності райдержадміністрації

38. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ райдержадміністрації.

Юридичний відділ райдержадміністрації підпорядковується голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату райдержадміністрації.

39. У своїй діяльності управління юридичного забезпечення облдержадміністрації керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голови райдержадміністрації.

40. Основними завданнями юридичного відділу райдержадміністрації є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

41. Юридичний відділ райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови, рішень колегії, наказів керівника апарату а також інших актів райдержадміністрації;
 • проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність до вимог законодавства;
 • визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
 • надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;
 • представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;
 • виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про юридичний відділ райдержадміністрації, що затверджується керівником державної служби.

42. Начальник юридичного відділу райдержадміністрації:

здійснює керівництво роботою юридичного відділу райдержадміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно їх заохочення та притягнення до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

43. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний або посадовий склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996“Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” утворюється громадська рада. Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

44. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

45. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування. До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

46. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові - в міру потреби.

47. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.

48. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється райдержадміністрацією.

Організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань колегії покладається організаційний, загальний відділи та відділ фінансово-господарського забезпечення апарату адміністрації.

49. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положенням про колегію Білоцерківської районної адміністрації та цим Регламентом.

Порядок підготовки та проведення нарад

50. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації та його заступників покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

51. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

52. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

53. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або накази керівника державної служби та керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

55. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

56. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади, районні підприємства, установи, організації (далі – інші органи).

Пропозиції (лист з обґрунтуванням доцільності прийняття розпорядження та проект розпорядження) щодо необхідності прийняття розпорядження голови адміністрації з того чи іншого питання у встановленому порядку подаються на розгляд:

 • заступниками голови адміністрації - голові райдержадміністрації;
 • керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів,заступникам голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків;
 • керівниками структурних підрозділів апарату керівникові апарату адміністрації.

За результатами розгляду внесених пропозицій голова адміністрації, заступники голови адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівник апарату визначають виконавців, яким доручають опрацювання проекту розпорядження та інших, пов’язаних з ним документів, визначених цим Регламентом.

57. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

58. У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник за узгодженням із відповідними підрозділами апарату адміністрації  визначає заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

Візи проставляються на зворотному боці останнього аркуша проекту розпорядження.

Візи проставляються на примірниках розпоряджень, що залишаються в районній державній адміністрації. 

Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації розглядаються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень. При цьому головний розробник повинен додати до проекту розпорядження письмові докази подання такому  підрозділу проекту на розгляд.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

 • погодили проект розпорядження без зауважень;
 • висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
 • висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
 • не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується управління персоналом, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації або коли проект розпорядження погоджується не більше як із трьома заінтересованими структурними підрозділами адміністрації, іншими органами і при цьому проект погоджено (завізовано) ними без зауважень.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

За наявності розбіжностей щодо проекту розпорядження головний розробник, який вносить проект, повинен забезпечити їх узгодження із заінтересованими структурними підрозділами адміністрації, її апарату, іншими органами з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

У разі коли такого узгодженого рішення не знайдено, проект візується посадовою особою, яка має зауваження, із припискою "Із зауваженнями", а зауваження, а також можлива інша редакція спірного пункту розпорядження викладаються нею письмово на окремому аркуші. Оригінали зауважень з відповідними пропозиціями, підписані керівниками відповідних структурних підрозділів адміністрації, органів, організацій, підприємств, додаються в обов'язковому порядку до проекту розпорядження.

59. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів, щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків, який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень.

При цьому заступник голови може внести на розгляд голови райдерж­адміністрації проект розпорядження з розбіжностями з додаванням довідки про такі розбіжності та пропозиціями щодо їх усунення.

60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо). Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з питань управління персоналом, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

61. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

62. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування районної, обласної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

Проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, погоджуються в Київському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.

64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

копію рішення територіального органу Держпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

У разі внесення проектів розпоряджень про роботу структурних підрозділів  райдержадміністрації щодо виконання ними законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміні­страції, райдержадміністрації з метою забезпечення об’єктивного вивчення і критичного аналізу та оцінки їх діяльності, головою адміністрації, його заступниками утворюються, як правило, робочі групи у складі працівників апарату, інших структурних підрозділів адміністрації.

У доповідній записці робочої групи на ім'я голови адміністрації має бути дана об'єктивна оцінка стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів, зазначені причини та названі конкретні посадові особи, з вини яких незадовільно або не повною мірою виконуються акти законодавства, доручення органів виконавчої влади вищого рівня, недостатньо використо­вуються надані їм повноваження, а також запропоновані заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків. Із доповідною запискою повинен бути ознайомлений під розписку керівник органу, структурного підрозділу райдержадміністрації, робота якого розглядається, та який повинен надати голові райдержадміністрації письмові пояснення, що долучаються до доповідної записки.

Загальний обсяг матеріалів разом з проектом відповідного розпорядження не повинен перевищувати, як правило, 8 сторінок.

65. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу,структурного підрозділу райдержадміністрації, що є головним розробником, та вноситься голові районної держадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.

За дорученням голови районної державної адміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту і перевірка відповідності проекту вимогам Інструкції з діловодства в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Білоцерківської районної державної адміністрації, затвердженої головою адміністрації.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

66. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі юридичним відділом райдержадміністрації.

У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ райдержадміністрації доповідає про це керівнику апарату адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього. Юридичний відділ райдержадміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ райдержадміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ райдержадміністрації готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

67. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

68. Проект розпорядження візується працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов'язковому порядку керівником юридичного відділу райдержадміністрації, першим заступником голови або заступником голови райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку, а також у разі потреби іншими заступниками голови), тільки після візування проекту розпорядження головним розробником, заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами.

Завізовані в установленому порядку проекти розпоряджень голови адміністрації разом з документами, на підставі чи на виконання яких приймаються розпорядження (акти, доручення органів вищого рівня, ініціативні листи – подання, заяви, довідки тощо з відповідними резолюціями голови адміністрації, заступників голови адміністрації, керівника апарату) та документами, зазначеними у пунктах пунктами 58-64 цього Регламенту, розрахунком розсилання, контрольною карткою подаються у загальний відділ апарату, де реєструються у відповідних журналах.

Разом з проектом розпорядження та матеріалами до нього головний розробник подає до райдержадміністрації його електронну копію.

Супровідний лист, пояснювальна записка, довідка про погодження, протокол узгодження позицій, у відповідних випадках - порівняльна таблиця підписуються керівником органу, що є головним розробником, а у разі відсутності керівника – особою, яка виконує його обов’язки.

Підготовлений відповідно до вимог цього Регламенту проект розпорядження доповідається головним розробником керівникові апарату, який візує проект і подає його на підпис голові адміністрації.

Доопрацювання проектів розпоряджень, у разі висловлення зауважень головою адміністрації, керівником апарату адміністрації та заступниками голови адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, здійснюється керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, що вносили цей документ. Термін доопрацювання проекту розпорядження встановлюється головою адміністрації.

Підписані розпорядження голови адміністрації надходять у загальний відділ, а розпорядження з питань кадрової роботи структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права (за винятком тих, що передбачають виділення додаткових коштів), - у службу управління персоналом райдержадміністрації.

Розпорядження реєструються в установленому порядку, їм присвоюється номер. Датою розпоряджень є дата їх підписання.

69. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у головному територіальному управлінні юстиції в Київській області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому її головою порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

Порядок підготовки проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації

70. У межах своєї компетенції керівник апарату райдержадміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.

71. Проекти наказів керівника апарату райдержадміністрації (далі - проекти наказів) готують структурні підрозділи апарату райдержадміністрації.

72. Пропозиції (листи з обґрунтуванням доцільності прийняття рішення), щодо необхідності прийняття наказу з того чи іншого питання подаються голові райдержадміністрації.

За результатами розгляду внесених пропозицій голова районної державної адміністрації погоджуєїх та доручає керівнику апарату видати відповідний наказ.

73. Проекти наказів підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації.

74. Проекти наказів погоджуються шляхом візування керівниками відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Візи проставляються на зворотньому боці останнього аркуша проекту наказу.

Візи проставляються на примірниках наказів, що залишаються в райдержадміністрації.

Проекти наказів підлягають обов’язковій правовій експертизі юридичним відділом апарату райдержадміністрації.

75. Підписані керівником апарату накази з кадрових питань надходять у відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації, а з організаційних та інших питань у загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

Накази реєструються в установленому порядку, їм присвоюється номер.

Датою наказу є дата його підписання.

Публічне обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

76. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення Білоцерківського району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

77. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

 • які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;
 • яких результатів необхідно досягти;
 • які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;
 • строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

78. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника. Головний розробник подає у відділ внутрішньої політики, зав’язків з громадськістю та ЗМІ райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

79. Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

80. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади

та органами місцевого самоврядування

81. Взаємовідносини райдержадміністрації з обласною державною адміністрацією, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на районну адміністрацію завдань.

Документи, що адресуються голові облдержадміністрації, заступникам голови облдержадміністрації, підписуються головою райдержадміністрації, а під час його відсутності – виконуючим обов’язки.

Документи, що адресуються структурним підрозділам облдержадміністрації підписуються заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Документи, що адресуються структурним підрозділам апарату облдержадміністрації підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

У разі коли райдержадміністрація вичерпала всі можливості для самостійного розв’язання проблем, вона може звертатися до облдержадміністрації.

82. Звернення з питань, що потребують вирішення Президентом України, Адміністрацією Президента України,Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України відповідно до їх повноважень райдержадміністрація адресує до обласної державної адміністрації з необхідним обґрунтуванням питання та проханням порушити відповідне клопотання.

У зверненні викладаються суть проблеми, позиція заінтересованих органів з цього питання, інформація про заходи, вжиті для розв’язання проблеми відповідно до своєї компетенції, пропозиції щодо необхідної допомоги (надання згоди, особиста участь, консультація, проведення наради тощо), а також у разі потреби зазначені органи (організації), участь яких потрібна у розв’язанні проблеми.

Документи, зазначені в цьому пункті, готуються відповідними зацікавленими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами місцевих рад.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

83. У разі безпосереднього звернення працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації до керівників структурних підрозділів апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації з питань їх виробничої діяльності, останні опрацьовують ці звернення лише за дорученням керівника апарату, відповідного заступника голови райдержадміністрації.

Звернення і запити народних депутатів України розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.

84. Виконкоми місцевих рад, підприємства, установи та організації району подають пропозиції з питань, що потребують вирішення Київською облдержадміністрацією, до райдержадміністрації для розгляду та подальшого внесення їх до облдержадміністрації у встановленому порядку. З територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади керівники структурних підрозділів райдержадміністрації взаємодіють безпосередньо у встановленому порядку.

85. Взаємодія райдержадміністрації з Білоцерківською районною радою з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування здійснюється шляхом визначення завдань, узгодження планів, дій, рішень.

86. Пропозиції щодо розгляду питань на сесії Білоцерківської районної ради (далі – рада), а також проекти рішень ради, які вносяться райдержадміністрацією, подаються раді у встановленому порядку і строки виключно за дорученням голови райдержадміністрації або його заступників відповідно до розподілу обов’язків. При цьому проекти районного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, а також внесення змін до них подаються раді за обов'язкової умови попереднього схвалення їх районною державною адміністрацією. Звіти щодо виконання бюджету та зазначених програм подаються районній раді тільки за підписом голови райдержадміністрації або особи, яка виконує його обов'язки, а в інших випадках (інформації, пояснювальні записки тощо) – одним із його заступників відповідно до розподілу обов’язків.

87. Структурні підрозділи райдержадміністрації, коло осіб – керівників або працівників структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, які представляють райдержадміністрацію при розгляді питань на сесіях ради, засіданнях її постійних комісій, інших заходах, що проводяться радою, чи можуть бути присутніми під час їх проведення, а також які повинні забезпечувати виконання рішень Білоцерківської районної ради, визначаються головою райдержадміністрації або його заступником відповідно до розподілу обов’язків.

88. У разі безпосереднього звернення депутатів Білоцерківської районної ради, голови ради, його заступників, працівників виконавчого апарату ради до керівників або працівників структурних підрозділів райдержадміністрації з питань їх виробничої діяльності останні опрацьовують ці звернення лише за дорученням відповідного заступника голови або керівника апарату райдержадміністрації.

Забезпечення постійних контактів з  виконкомами місцевих рад

89. Постійні контакти з виконкомами місцевих рад здійснюються організаційним, іншими відділами та структурними підрозділами райдержадміністрації;

90. Доведення до виконкомів місцевих рад розпоряджень голови адміністрації, надсилання інших документів за підписом голови, заступників голови адміністрації, керівника апарату адміністрації здійснює загальним та організаційним відділом апарату райдержадміністрації.

91. Передача телефонограм здійснюється структурними підрозділами адміністрації, її апарату, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань, з дозволу керівників цих підрозділів.

92. Надходження оперативної інформації щодо економічної, соціальної та суспільно-політичної ситуації в населених пунктах району, діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забезпечується організаційним відділом апарату адміністрації.

93. Узагальнення та підготовка щоденної оперативної інформації про ситуацію в районі, щоденної і щотижневої експрес-інформації, а також щомісячної інформації про важливі події суспільно-політичного життя району покладається на відділ внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ райдержадміністрації.

 

Керівник апарату адміністрації О.КУЧЕР 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень